%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%94

פולין מנערת את אבק הקומוניזם ארוך-השנים מעל פניה. ארץ הגבעות הירוקות ומישורי העד פותחת שעריה בפני מבקרים. 

לצד הירוק הבלתי-נתפס, הרובץ בכל פינה ברחבי פולין, קורץ ומרנין את העין ואת הנפש, יש גם שכבה גדולה, עבה של שחור. אפר ושרידים ועצמות, וטבח עם ומחנות, השמדה וזוועות. 

על הניגודיות הזאת ננסה לעמוד בהרצאתי זאת.

להזמנת הרצאה הקישו
kartis@netvision.net.il

לראש הדף